Wejście
 

Powrót na stronę główną                         

Procedura działania bazy danych Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (grudzień 2020)
 1. Baza danych Publikacje pracowników i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (dalej BPPiD UWr) prowadzona jest w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Komórką Biblioteki Uniwersyteckiej odpowiedzialną za zawartość merytoryczną bazy jest Sekcja Prac Bibliograficzno-Dokumentacyjnych Oddziału Informacji Naukowej. Za kwestie techniczne odpowiada Oddział Komputeryzacji Biblioteki Uniwersyteckiej.
 3. Baza prowadzona jest w postaci bazy wewnętrznej i zewnętrznej reprezentacji online pod adresem https://luna.bu.uni.wroc.pl/publikacje/index.php
 4. Baza BPPID zawiera opisy bibliograficzne (metadane) publikacji naukowych, popularnonaukowych, dydaktycznych i literackich, których autorami lub współautorami są pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego. Drobne pozycje z prasy codziennej i popularnych tygodników nie są objęte rejestracją. Publikacje mogą być wydane na papierze, na nośnikach elektronicznych, a także dostępne w internecie.
  Każda publikacja odnotowywana jest w BPPiD jeden raz niezależnie od liczby autorów, również w wypadku publikacji wielowydziałowych.
 5. Baza stanowi kontynuację drukowanych wykazów publikacji obejmujących dorobek za lata 1945-1992, które zostały umieszczone w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Gromadzenie danych
 1. Stosuje się dwutorowe napełnianie bazy danych z uwzględnieniem opisów retrospektywnych i bieżących :
  • pliki xml dostarczane przez redaktorów Systemu Informacji Naukowej HUESCA
  • wpisy pracowników Sekcji Prac Bibliograficzno-Dokumentacyjnych na podstawie zgłoszeń od autorów i własnych wyszukiwań w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej (bieżące egzemplarze obowiązkowe i dostarczane do Biblioteki publikacje Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego)
 2. Procedura zgłoszenia rekordów przez redaktora SIN HUESCA obejmuje:
  • wyekstrahowanie wybranych rekordów z instancji wydziałowej HUESCA
  • przygotowanie pliku xml
  • umieszczenie pliku w dedykowanym folderze na uczelnianym One Drive lub przesłanie plików zip do Sekcji Prac Bibliograficzno-Dokumentacyjnych

  Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr nr 61/2020 z dnia 19 maja 2020 w sprawie Systemu Informacji Naukowej HUESCA, paragraf 4, punkt 1 “Zakres danych o publikacjach rejestrowanych w systemie Huesca jest określany na podstawie aktualnych rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawierających wymagania dotyczące dorobku publikacyjnego jednostek naukowych zgłaszanego do zewnętrznych systemów raportowania (POL-on) [...]”.

  Zgodnie z deklaracją administratora merytorycznego SIN HUESCA pliki dostarczane do BPPiD są dokładnie tymi samymi w zawartości, co do MNiSW.

  Dostarczone pliki poddawane są konwersji na format MARC21 i wgrywane są do bazy wewnętrznej BPPiD, gdzie nadaje się numery identyfikacyjne właściwe dla tej bazy danych i przeprowadza przegląd danej transzy.

  Przegląd transzy każdorazowo polega na :

  • zidentyfikowaniu dubletów - jeśli okaże się, że zgłoszony rekord znajduje się już w zasobach BPPiD - jest zatrzymywany
  • sprawdzeniu wszystkich dostarczonych informacji a w szczególności :
   1. poprawności literowej w zapisie imienia i nazwiska autora/autorów
   2. tytułu własnego pracy
   3. tytułu własnego źródła, w którym praca została opublikowana (jeśli zgłaszany dokument jest niesamoistny wydawniczo)
   4. lokalizacji pracy w obrębie źródła tj. zakres stron
   5. weryfikacji nazwy kraju i języka wydania
   6. weryfikacji adresu www lub DOI

  Kontroli nie podlega zapis o zatrudnieniu pracownika - jeśli redaktor wpisał (potwierdził) afiliowanie pracy oraz aktualne zatrudnienie - tak zostawiamy. W przypadku doktorantów otrzymywana informacja dotyczy tylko nazwy wydziału, gdzie prowadzone są studia doktoranckie - na prośbę samego doktoranta lub promotora można dopisać nazwę instytutu na późniejszym etapie, już po prezentacji danych online.

 3. Rekordy w miarę możliwości weryfikowane są z autopsji, co oznacza uzyskanie dostępu do książki lub czasopisma jeśli są w zbiorach fizycznych Biblioteki Uniwersyteckiej lub weryfikację zgłoszenia na podstawie podanego adresu dostępowego w WWW lub na podstawie identyfikatora DOI.
 4. Do rekordu w miarę możliwości dopisywane są informacje o :
  • recenzentach (tylko dla książek i rozdziałów)
  • zapisie czasopisma w bazie JCR i posiadanym przez to czasopismo wskaźniku Impact Factor

Pokaz danych

 1. Pokaz danych dokonywany jest średnio raz w tygodniu, ale z możliwością rzadszych aktualizacji.
 2. Opis bibliograficzny opublikowany w wersji elektronicznej bazy zawiera następujące informacje:
  • książka : tytuł pracy, autor/autorzy według zapisu w publikacji, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, liczba stron, nazwa serii (jeśli jest), imię i nazwisko recenzenta
  • artykuł/rozdział : tytuł pracy, autor/autorzy według zapisu w publikacji, tytuł książki/czasopisma źródłowego, lokalizacja w obrębie roku, zakres stron zajęty przez publikację (od-do)

   W wypadku publikacji online dodaje się adres dostępowy w postaci linku http/https.

 3. Opisy są zgodne z zasadami bibliograficznymi stosowanymi w Centrum NUKAT.

 4. Baza pozwala na automatyczne wygenerowanie i wydruk wybranych wykazów publikacji i analiz statystycznych w tabelach.


Powrót na stronę główną                         

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Uwagi prosimy kierować na adres spbd.bu@uwr.edu.pl